พระบรมราโชวาส คำว่า "พอเพียง" พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ เว็บไซต์  เครือข่ายกาญจนาภิเษก

ข้อมูลด้านวิชาการ

e-Book ท่านสามารถเลือกคลิกในส่วนที่ต้องการศึกษาข้อมูลได้
แผนการเรียน Intel Teachฯ
การอบรม Intel Teachฯ
โครงการอบรม E-Learning
อบรม E-Learning รุ่น 1
อบรม E-Learning รุ่น 2
อบรม E-Learning รุ่น 3
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
การอบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย
     VDO ทัศนะศึกษานอกสถานที่
VDO การประกอบคอมฯ 1
VDO การประกอบคอมฯ 2
http://iau.vec.go.th [ตสน.] ปวช.เทียบโอน พระ-เณร
http://bme.vec.go.th [สตอ.]
www.vec.go.th [สอศ.] www.boga.go.th [สอ.] www.bpcd.net [สสอ.] http://bsq.vec.go.th [สมอ.]
ความเป็นมา
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

รูปแบบการเรียน
e-Learning มัธยมศึกษา ตารางเทียบโอนวิชาสามัญ
e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ แนวทางการเทียบโอน
บทเรียนออนไลน์อาชีวศึกษา
คลิกเพื่อเข้าสู่ การเรียนระบบออนไลน์[E-learning Online] และสมัครสมาชิก คลิกเลยครับ
ประวัติการทำงาน
หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม                 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้

โดย ครูวรพจน์ ธราวรรณ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

website counter

E:Mail  vorapot.thrawan@gmail.com      Web: http://www.vorapot.com